Code chuyển http sang https bằng .htaccess đơn giản

Hiện nay đa số các website hoạt động trên giao thức https vì nó được mã hóa dữ liệu truyền tải từ client và server. Và cũng được Google đánh giá một trang…